Templates by BIGtheme NET

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561 ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

 

 

   วันนี้ ( 16 ม.ค.61 ) ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561 ซึ่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

    สำหรับกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้าในครั้งต่อไปได้รับเกียรติจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 

 

71 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้