Templates by BIGtheme NET

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

 

 

    วันนี้ 5 ก.พ.61 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสายใจ แก้วรัตนากร จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

     สำหรับประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3.8 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองและทำงานอย่างถูกกฎหมายประมาณ 2 ล้านคน ส่วนที่เหลือคือ แรงงานประเภททั่วไปที่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ามาทำงานประมาณ 1.9 ล้านคน ซึ่งจะต้องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ให้เป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้จำนวน 3,345 คน ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว 2,605 คน ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ 740 คน ซึ่งแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะต้องมารายงานตัวเพื่อทำทะเบียนประวัติและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดพิษณุโลก โดยพร้อมเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ที่ทำการปกครองจังหวัด จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวให้กับแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติแล้วถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ยกเว้นแรงงานประมงถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัด ดำเนินการอนุญาตทำงานและจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว ซึ่งในการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ


One Stop Service จังหวัดพิษณุโลกได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานให้บริการไม่ต่ำกว่า 
100 คนต่อวัน โดยได้ประสานนายจ้าง สถานประกอบการ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดระบบบริหารแรงงานต่างด้าวของจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

143 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้