Templates by BIGtheme NET

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังทองวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


​​วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังทองวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 


ตามคำสั่ง ของกองทัพบก ที่ 29/2517 ลงวันที่ 24 มกราคม 2517 เรื่องการดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ข้อ 28 ให้ กองทัพภาค จัดเจ้าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรไปสังเกตการณ์การตรวจเลือกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจเลือก และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความมุ่งหมายของทางราชการ
ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อ 30 มีนาคม 2561

โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำว่าการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได้ อีกทั้งให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา สามารถตอบชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัย และต้องไม่มีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น โดยในระหว่างการตรวจเลือกฯ ให้กองทัพภาคจัดผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมและส่งชุดสังเกตการณ์ออกไปแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับคณะกรรมการการตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ


ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ขึ้น ตามนโยบายของกองทัพบก และเพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจเลือก และเจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือกฯ และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 มียอดทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ (ไม่รวมคนผ่อนผัน, คนส่งหมายไม่ได้) จำนวน 65,290 นาย และยอดทหารกองเกินที่จะต้องส่งเข้า กองประจำการ ปี 2561จำนวน 19,109 นาย

 โดยในจำนวนนี้มียอดส่งเข้ากองประจำการหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 11,850 นาย แบ่งเป็น ผลัดที่ 1 จำนวน 5,960 นาย และผลัดที่ 2 จำนวน 5,890 นาย ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเลือกฯ ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก โดยให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญต้องปราศจากการทุจริตในการตรวจเลือก พร้อมนี้ได้ให้หน่วยตรวจเลือกทหาร จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกไว้อย่างเหมาะสมด้วย

202 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้