Templates by BIGtheme NET

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำในลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำน่าน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา พร้อมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

   วันที่ 5 ต.ค.61  ที่โรงแรมไอยราแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำในลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และผังระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน ต่อไป  

    ด้านนายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ศึกษา และหาแนวทางพร้อมกำหนดมาตรการด้านผังเมืองในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน รวมถึงจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งแม่น้ำมีความคดเคี้ยวและถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง


    พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ได้แสดงความคิดเห็นว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลกหากพูดถึงน้ำท่วมจะเกิดขึ้นเฉพาะในลุ่มน้ำยมที่อำเภอบางระกำเท่านั้น ส่วนแม่น้ำน่านไม่เกิดผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่สังเกตเห็นในพื้นที่ ยังไม่มีการขุดคูคลอง เชื่อมต่อไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ อย่างเป็นระบบ เช่น ที่บึงราชนกแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยังไม่มีคลองใส้ไก่ชักน้ำเข้ามาสู่พื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกจะต้องเร่งพิจารณาเพื่อให้ได้นำไปยังพื้นที่เพาะปลูกอย่างเต็มที่

156 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้