Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 และกฎหมาย ป.ป.ช. ของนักการเมือง”


วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย หัวข้อ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 และกฎหมาย ป.ป.ช. ของนักการเมือง” ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

โดยการสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกชมรม strong ชมรมนิติกร อปท. เจ้าหน้าที่จาก กกต.จังหวัดพิษณุโลก ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสมาคมสตรีศรีสองแคว พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายอีกด้วย

110 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้