Templates by BIGtheme NET

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดตัวทีมงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 นำทีมโดย พันเอก ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวทีมโฆษกกองทัพ 3 และกองอำนวยการรักษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารของกองทัพภาคที่ 3 ให้กับสื่อมวลชนทั้งใน ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้งานด้านประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 เป็นไปด้วยความถูกต้อง ถูกต้อง และไม่คลาดเคลื่อน พร้อมกันนี้ มีทีานแม่ทัพภาคที่ 3 ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและมีดำริให้จัดมุม Press Center ไว้บริการสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า วันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กองทัพภาคที่ 3 ของเราได้เปิดทำการศูนย์ประชาสัมพันธ์  สำหรับเป็นจุดศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจ อย่างที่ทราบดีว่ากองทัพภาคที่ 3  นั้น มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ภารกิจในการป้องกันชายแดน โดยมี 2 กองกำลัง คือ กองกำลังนเรศวร และ กองกำลังผาเมือง ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษอื่นๆ / ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยเหนือ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 และภารกิจเฉพาะในส่วนของการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3  จากภารกิจที่หน่วยต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติมากมายนั้น ผลของการปฏิบัติต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ฉะนั้น       ศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองการให้ข่าวสาร ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง  

สำหรับ ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในวันนี้ ได้นำทีม พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พันตรี  เสรี  ทองคู่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, ร้อยโท หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  และ พันตำรวจโท นิธิพัฒน์ ภูษิต สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

937 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้