Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ออกดอกบานสะพรั่งธันวาคมนี้


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธาณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินและน้ำช่วยทำให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จและเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดินและน้อมนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาดินและน้ำให้เกษตรกรในประเทศหลุดพ้นความยากจนกลายเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนเองได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน

โดยการสนับสนุนปลูกปอเทืองในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการปลูกปอเทืองนั้นมีประโยชน์มากมายปลูกเพื่อใช้ปรับปรุงดินเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยสดก่อนการปลูกพืชหลักเป็นพืชคลุมดินเป็นพืชอาหารสัตว์ โดยโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งพร้อมใจหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองบนเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีดอกปอเทืองสีเหลืองบานสะพรั่ง สวยงาม ในห้วงเดือนธันวาคม 2561 และสามารถพัฒนาให้สวนสาธารณะบึงราชนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งการจัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน

626 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้