วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ  ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 เนื่องจากนาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับกองบิน 46 (คนเก่า) ได้ได้รับการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเป็น  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ ขณะที่นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ได้รับการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 46 (คนใหม่) นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ  จึงได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชากองบิน 46 ให้กับ นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 (คนใหม่) ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมบริเวณพิธีฯ

หน้าแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 อ่านคำสั่ง จากนั้นผู้บังคับการกองบิน 46 (เก่า) กล่าว และส่งมอบหน้าที่ให้แก่ ผู้บังคับการกองบิน 46 (ใหม่) พร้อมทั้งส่งมอบเอกสาร ส่งมอบธง กองบิน 46 ในโอกาสนี้ผู้บังคับการกองบิน 46 (ใหม่) กล่าวตอบการรับหน้าที่ จากนั้นกองพันสวนสนามจัดแถวสวนสนามเป็นอันจบพิธี

สำหรับประวัติโดยย่อของผู้บังคับการกองบิน 46 ท่านใหม่นั้น
ยศ ชื่อ สกุล นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ลำดับที่ 18
วัน เดือน ปีเกิด 25 มิ.ย.2513  ภูมิลำเนา จว.พิษณุโลก
ชื่อบิดา นายอำนวย  เรืองประยูร            ชื่อมารดา นางราตรี  เรืองประยูร
ชื่อภริยา นางศิริกานต์  เรืองประยูร         ชื่อสกุลเดิม จันทวงษ์

วุฒิการศึกษาก่อนรับราชการ
– โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปีการศึกษา 2530 (พ.พ.27 – 30)
– โรงเรียนเตรียมทหาร    รุ่นที่ 29 ปี 2531
– โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 36 ปี 2536

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการ
– โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 98 ปี 2544
– โรงเรียนเสนาธิการทหารบก      รุ่นที่ 84 ปี 2549
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         รุ่นที่ 53 ปี 2556

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
– ประจำโรงเรียนการบิน (บรรจุรับราชการครั้งแรก) เมื่อ 1 ม.ค.2537
– นักบินประจำหมวดบิน 1 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 461 กองบิน 46       เมื่อ 22 มี.ค.2538
– ครูการบิน ประจำหมวดบิน 1 ฝูงฝึกชั้นปลาย โรงเรียนการบิน (กำแพงแสน จว.นครปฐม)  เมื่อ 25 พ.ย.2551
– นายทหารนิรภัยการบิน ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 461 กองบิน 46         เมื่อ 28 ธ.ค.2553
– นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินลำเลียง กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ
เมื่อ 1 เม.ย.2552- รองผู้บังคับการกองบิน 46      เมื่อ 1 ต.ค.2559

ราชการพิเศษ

– นักบินหน่วยบินลำเลียง 2 เครื่อง หน่วยบิน 4614
– นักบินหน่วยบินลาดตระเวนทางอากาศ ยุทธวิธี 3 เครื่อง หน่วยบิน 8022
– นายทหารยุทธการ ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 31 ตาก (ดอนเมือง)
– นักบินหน่วยบินลาดตระเวนทางอากาศ ยุทธวิธี 2 เครื่อง หน่วยบิน 4611
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสูงสุด)
– ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เมื่อ 5 ธ.ค.2557
– ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)     เมื่อ 5 ธ.ค.2550
พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสอง แควรายงาน

431 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้