เมื่อ 23 พ.ค. 63 ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล ร่วมกับ ชพส.3109 ,กองร้อย อส.ที่ 5 อ.แม่ลาน้อย ออกพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ บ.แม่ละมอง ม.11 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จว.ม.ส. โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้ 1. การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย 2. การมอบหน้ากากอนามัยให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 200 ชิ้น พร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับ อสม. เพื่อนำไปใช้ในส่วนรวมของหมู่บ้าน จำนวน 3 ชุด 3. การมอบขนมให้กับเด็กและเยวชนในพื้นที่ 4. การ ปชส. สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันและระมัดระวังโรคไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย,โรคปวดข้อยุงลาย และโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาน เส้นทางคมนาคมเป็นทางลูกรัง ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมีแต่เพียงโซล่าเซล สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี โดยเฉพาะห้วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเส้นทางเริ่มลำบาก ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

101 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้