วันที่ 3 กรกฎาคม 2562เวลา 10.00 น.ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก)เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมี นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค คณะกรรมการเทคนิดฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมพิธี

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และเพชรบูรณ์โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อจูงใจให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ


โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย
1.กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร จำนวน 6 สาขา
2 กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ จำนวน 3 สาขา
3.กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 2 สาขา
4.กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 9 สาขา
5.กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม จำนวน 3 สาขา
6.กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 2สาขา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 263 คน

430 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้