บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดพิธีเปิดงานกิจกรรมประจำปี 2562/63 ภายใต้ โครงการความร่วมมือฯ (MOU) โดยมีนายเอกรัตน์ เตชะเวช ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ทินกร ทาตระกูล อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในงานมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา จำนวนกว่า 80 คน


โดยภายในงาน คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติได้ ร่วมกันปลูกอ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมอบเงินรายได้จำนวน 46,000 บาท จากการดำเนินงานแปลงสาธิตปลูกอ้อย ปีการผลิต 2561/62 ที่ผ่านมา รวมถึงการกันร่วมหว่านเมล็ดปอเทืองของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อบำรุงดินในการเตรียมพร้อมสำหรับแปลงสาธิตปลูกอ้อยปลายฝน ปี 63/64 ต่อไป

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยฯและบริษัท เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอ้อยและน้ำตาล รวมถึงสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอ้อยอย่างครบวงจรให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการออกสู่ตลาดแรงงาน


ปี 2562/63 มีการดำเนินงาน คือ
-ด้านส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานสหกิจศึกษาของนิสิต การร่วมพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการเป็นวิทยากร และอาจารย์สอนพิเศษให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัท
-ด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยการจัดทำแปลงทดลอง แปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ แปลงอ้อยปลูกใหม่ แปลงอ้อยตอ แปลงขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวโดยเนื้อเยื่อ และแปลงรวบรวมพันธุ์อ้อย เป็นต้น
– ด้านการพัฒนาบุคคลากรของบริษัท โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัท สืบต่อไป

768 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้