เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Mobile Deliverly ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านใหม่สามัคคี หมู่10 ตำบลปิงโค้ง โดยบริการตัดผม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไม่มีงานทำประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนซึ่งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงจัดชุด Mobile Delively บริการตัดผม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านรับบริการจำนวน 21 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเหลือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

242 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้