☆สำนักฯ11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตะลุยช่วยเหลือราษฎร 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในที่เดิม ให้ถูกต้องตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 โดยชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐได้ป่า ประชาได้ ที่ทำกิน สัตว์ป่าอยู่ในถิ่น อย่างยั่งยืน ☆
นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2461/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ หัวหน้าคณะทำงานฯ นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน และนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี รองหัวหน้าคณะทำงานฯ นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เลขานุการคณะทำงาน นายณรงค์ สวัสดิ์กว้าน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฎรทำกินและอยู่อาศัย 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ดังนี้
1. อำเภอหนองไผ่
1.1 ตำบลท่าด้วง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน
1.1.1 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6
1.1.2 บ้านห้วยตลาด หมู่ 7
1.1.3 บ้านเฉลียงทอง หมู่ 4
1.1.4 บ้านปางยาง หมู่ที่ 1
1.1.5 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3
2. อำเภอบึงสามพัน
2.1 ตำบลสระแก้ว
2.1.1 บ้านซับไทร หมู่ที่ 5
3. อำเภอวิเชียรบุรี
3.1 ตำบลยางสาว
3.1.1 บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 7
ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานตรวจสอบรายแปลงของราษฎรทุกหมู่บ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย 267 แปลง รวมเนื้อที่ 4,278.77 ไร่ โดยราษฎรที่ได้รับการสำรวจ ตรวจสอบ และบริหารจัดการพื้นที่ เป็นราษฎรผู้ที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ในป่าอนุรักษ์ก่อนปี พ.ศ. 2545 ในการประชุมครั้งนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันลงนามในแผนที่ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในป่าอนุรักษ์ พร้อมเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายในเขตการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ต่อมาประธานคณะทำงานได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านและให้สัตยาบันร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

หลังจากคณะกรรมการระดับพื้นที่ รับรองผลการสำรวจถือครองที่ดินของราษฎรแล้ว ก็จะรายงานผลการสำรวจดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการระดับสำนักฯเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอกรมอุทยานฯโดยความเห็นชอบคณะกรรมการฯ จัดทำโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและทำกิน นำเสนอคณะรัฐมนตรี ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและทำกินถูกต้องตามระเบียบและกฏหมาย ตามมาตรา 121 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ต่อไป

450 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้