แก๋งโฮ๊ะ Mobile Deliverly ศป.บส.ชน. 3 in 1 ให้กลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอร์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Mobile Deliverly 3 in 1 ทั้งการบริการตัดผม , แจกจ่ายข้าวกล่องและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอร์ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไม่มีงานทำประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนซึ่งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงจัดชุด Mobile Delively แกงโฮ๊ะ 3 in 1 (รวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน) คือ การบริการตัดผม ,แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ณ บ.หนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งการบริการรักษาการเจ็บป่วยและอิ่มท้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

212 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้