แม่ทัพน้อยที่ 3 รับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน.)
สำหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เป็นองค์กรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบ แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2565 โดยในปี 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) มีภารกิจในการควบคุม อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่อำเภอตอนใน ที่ต่อเนื่องของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

493 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้