Templates by BIGtheme NET

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการของสถานีฯ และจัดเสวนา แม่น้ำ 4 สาย กับบทบาทการปฎิรูปประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนมาก

เช้าวันนี้ ( 25 มิ.ย.59 ) ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการของสถานีฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ามกลางความสนใจจากผู้ชมและผู้ฟังชาวพิษณุโลกเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)คนที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง มุ่งสู่ความเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ กับวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พร้อมระบุด้วยว่าวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารงานด้านนิติบัญญัติไปยังประชาชน ซึ่งการทำหน้าที่สื่อนิติบัญญัตินี้เองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันการกิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนา แม่น้ำ 4 สาย กับบทบาทการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก  รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และ พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งแม่น้ำทั้ง 4 สาย ต่างชี้แจงถึงการทำหน้าที่ของตนที่มุ่งดำเนินงานตามโรดแมป เพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และความพยายามขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ฟัง ผู้ชมรายการของสถานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงตัวแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ความคาดหวังของประชาชน ต่อการทำหน้าที่สื่อนิติบัญญัติ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยต่างมองว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีความน่าสนใจในการทำหน้าที่สื่อที่นำเสนอเนื้อหาด้านนิติบัญญัติ แต่ในขณะเดียวกันเนื้อหาดังกล่าวเป็นเรื่องหนัก การนำเสนอจึงต้องเพิ่มความหลากหลายและควรปลูกฝังกระบวนการนิติบัญญัติให้เข้าใจง่ายสำหรับเยาวชน ทั้งนี้ นอกจากผู้ชมและผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจะได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ยังได้พบปะพูดคุย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับพิธีกรและผู้จัดรายการของสถานี พร้อมร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม รับของที่ระลึกจากสถานีฯ ไปเป็นจำนวนมากอีกด้วย  

    

9513 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้