Templates by BIGtheme NET

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอวังทองและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 

   วันที่ 18 ม.ค.61 ที่ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานในพระราชูปถัมถ์ ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอวังทอง ที่ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาว และขาดแคนผ้าห่มกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 750 ผืน ส่วนช่วงบ่ายได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ อีก จำนวน 750 ผืน

 

 

     พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยพระองค์ท่านได้รับทราบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่คนบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมพุทธศักราช 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้น ส่วนราชการช่วยเหลือแบบยั่งยืนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 54 ปีแล้วพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ได้ก็คือการเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอวังทองและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วันนี้(18 มกราคม 61) ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานในพระราชูปถัมถ์ ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอวังทอง ที่ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาว และขาดแคนผ้าห่มกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 750 ผืน ส่วนช่วงบ่ายได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่น อีก จำนวน 750 ผืน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยพระองค์ท่านได้รับทราบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่คนบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมพุทธศักรา 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้น ส่วนราชการช่วยเหลือแบบยั่งยืนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 54 ปีแล้วพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ได้ก็คือการเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

229 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้