Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมจริยธรรมและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากรในสังกัด


วันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ภายในพิธีมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระทำการโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องในอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้และดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีบุคลากรจากส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน และได้รับเกียรติจาก นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการส่วนมาตรฐานวินัยฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

282 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้