Templates by BIGtheme NET

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามลานต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามลานต้นโพธิ์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย ผู้แทนหน่วย ข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยพระองค์ทรงมีทรงให้อิสรภาพแก่ประชาชน โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกทาส และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสาธารณูปโภคนานัปการอธิ รถไฟ ไฟฟ้า และกิจการประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตให้เจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ด้วยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขึ้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และทำนุบำรุง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

283 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้