Templates by BIGtheme NET

พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้เข้าให้การตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลใจแก่กำลังพลที่ออกชุดปฏิบัติงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาล และได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาลของ พล.พัฒนา 3ในพื้นที่ หมู่บ้าน ม.6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จว.พ.ล.

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา09.00 o. พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้เข้าให้การตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลใจแก่กำลังพลที่ออกชุดปฏิบัติงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาล และได้เข้าตรวจการปฏิบัติงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาลของ พล.พัฒนา 3ในพื้นที่ หมู่บ้าน ม.6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จว.พ.ล.

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน น้ำถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการด้านอุปโภค,บริโภคและการเกษตรกรรม โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก แต่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงรวมทั้งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณน้อยทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ จากการขาดแคลนแหล่งน้ำ น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่มีน้ำผิวดินไม่เพียงพอ ทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภครวมถึงน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทภ.3 มอบหมายให้ พล.พัฒนา 3 จัดชุดปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จว.พ.ล. ตามโครงการบ่อบาดาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสภาวะฝนทิ้งช่วงโดย เริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 62 เป็นต้นมา

279 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้