Templates by BIGtheme NET

กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่กองทัพบก มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ โดยจัดระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในหน่วยทหารขึ้น เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มี คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการ 2 ปี และเมื่อปลดจากประจำการจะต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น 1 ระดับ ซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินตามนโยบายของกองทัพบก โดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กองทัพภาค ที่ 3 ได้สนับสนุนทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งปัจจุบันทหารกองประจำการที่เข้ารับการศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร โดยแยกระดับการศึกษาดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 นาย,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 119 นายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 216 นาย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 342 นาย

252 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้