Templates by BIGtheme NET

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือพื้นที่จัดงาน Chiang Mai Food Truck Festival 2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินการตามข้อตกลง “ความร่วมมือด้านวิชาการ” ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ภาคเหนือ) : NEA และรับฟังการชี้แจงแนวทางการทำงานภาพรวมและยุทธศาสตร์ และการจัดกิจกรรมของสถาบันในระดับประเทศและระดับพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมในโอกาสนี้ กรมฯ ได้เชิญชวนให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงานประกอบด้วย การสัมมนาเชิงลึก การบ่มเพาะอย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและภาคปฏิบัติระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่กรมฯ อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการจากสถาบันการศึกษาไปสู่ผู้ประกอบการตัวจริงในอนาคตต่อไป

109 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้