Templates by BIGtheme NET

เกษตรวิชญา เชียงใหม่ จัดงานวันดินโลก สานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่า

ศูนย์ปฏิบัติการโครงเกษตรวิชญา จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 เน้นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการชะล้างและการพังทลายของดิน สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่า

วันที่ วันน(3 ธ.ค. 62) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรดินให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชน ร่วมงาน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน จากการที่สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร และจะใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยการน้อมนำพระราชดำรัส และดำเนินตามพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำให้คุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีความสุข

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับเรื่องดิน การเสวนาของหมอดินอาสา หัวข้อ “การอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างการพังทลายของดิน” การให้ความรู้เรื่องการปรับใช้ดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกของตนเอง การมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร การจัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอแม่ริม

122 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้