Templates by BIGtheme NET

การประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมหารือระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 จัดประชุมการติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) และ “แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2563๓ – พ.ศ. 2565) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ซึ่งมีพื้นเป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ, ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร, รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบผู้บริหาร สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหากปล่อยไว้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในภาพรวม การประชุมในวันนี้เป็นผลจากการประชุมระดับปฏิบัติเมื่อวาน ซึ่งทุกท่านได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ อีกทั้งในวันนี้ยังมีภาคส่วนที่มาเพิ่มเติมในวันนี้ อันได้แก่ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคเอกชน จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองทัพภาคที่ 3 อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ที่เป็นรูปธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทางกองทัพฯ จึงได้จัดประชุมรับข้อเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ทางกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้หวังว่าการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และความยั่งยืนสืบไป


103 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้