Templates by BIGtheme NET

สบอ.11 จัดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” และงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563” ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562” และงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563” โดยมีนายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสบอ.11 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และวันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ นำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และจัดงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการทำลายทรัพยากรด้านต่างๆ ซึ่งป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยทางธรรมชาติ

ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” นิทรรศการเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง การรณรงค์ลด ละ เลิก พลาสติกและโฟมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตกค้างและส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า การทำลายซากเสือโคร่งของกลาง สาธิตวิธีการควบคุมสัตว์อันตรายหรือสัตว์มีพิษ ตลอดจนกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การแสดงดนตรีสด และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล นอกจากนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย  

229 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้