Templates by BIGtheme NET

กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ส่งทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนักเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล 209 แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายต้านภัยแล้งของรัฐ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ หมู่10 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ

                                                                                     

กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ส่งทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนักเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล 209 แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายต้านภัยแล้งของรัฐ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

จากนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ที่มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บูรณาการบริหารจัดการน้ำกับทุกภาคส่วน ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยรัฐบาลได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1,103 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนราชการที่มีศักยภาพเข้า
ทำการขุดเจาะได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 704 แห่ง, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 190 แห่ง และ กองทัพบก 209 แห่ง นั้น ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบก ส่งเครื่องมือและชุดทหารช่างขุดเจาะน้ำบาดาลจากกองพลพัฒนาที่3 เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นพื้นที่แรกในภาคเหนือ คือ ที่บ้านสะโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกับเชื่อมต่อบ่อบาดาลเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคต่อไป สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือราชฎรบ้านสะโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ 697 หลังคาเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำไม่พอใช้มานาน จนกองทัพบกได้เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งหมู่ 6,7,9 และหมู่ 10  นับเป็นโครงการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

204 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้