Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม “ยกระดับภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นไทย สุขสมัยและสมบูรณ์ (WIF)” มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม “ยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาความเป็นไทย สุขสมัยและสมบูรณ์ (WIF)” และพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir & Textile ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ ยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาความเป็นไทย สุขสมัยและสมบูรณ์ หรือ WIF ซึ่งย่อมาจากคำว่า Wisdom Innovation และ Fruitfulness เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านภูมิปัญญาไทย จำนวน 30 ภูมิปัญญา เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การสาธิตและจัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กิจกรรม Workshop การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตลาดวัฒนธรรมชุมชนและตลาดประชารัฐ และมีการเสวนาในหัวข้อ การยกระดับภูมิปัญญา โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการและผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและด้านศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir & Textile เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งมีร้านค้าที่มาจำหน่ายจำนวน 20 ร้านค้า

114 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้