Templates by BIGtheme NET

พิษณุโลก การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

พิษณุโลก การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทอภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR – X) โดยมี นายJoseph Martin ผู้อำนวยการ ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติ (Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ครั้ง


การฝึก HADR – X ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติในกรณีที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ (ระดับ 4) และต้องร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและพลเรือนอีกด้วย
สำหรับการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วย
การบรรยายภาควิชาการ ในวันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือน และภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติและการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ในวันที่ 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวิเคราะห์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมคำแนะนำสำหรับการสนับสนุนทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ รวมทั้ง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทที่มีความขัดแย้ง การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศจาก 8 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน

244 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้