Templates by BIGtheme NET

อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษา ก่อนสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียน/นักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 65 คน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 26 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกณ, สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, บึงราชนก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2563 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 41 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และได้รับค่าตอบแทนวันละ 280 บาท (ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักผ่อน) โดยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หรือทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th .

98 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้