Templates by BIGtheme NET

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ นำทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว ครั้งที่ 76

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ นำทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว ครั้งที่ 76 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC))
ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยกำลังพลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงมีนโยบายให้ดำเนินการดังนี้.-
1) ให้ใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร
2) จัดให้มีการทำความสะอาด หรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของกำลังพล อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย
3) ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย
4) ให้มีแก้วน้ำ, กระติกน้ำดื่มส่วนตัวทุกนาย
5) จัดผังที่นั่งกินข้าวในโรงเลี้ยงใหม่ โดยให้แต่ละคนนั่งเว้นระยะห่างกัน และเปลี่ยนแปลงที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน
6) ต้องมีที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย
7) โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ
8) ทหารกองประจำการที่ปล่อยลาพักกลับบ้าน เมื่อกลับมาต้องมีบันทึกเป็นรายคนว่าไปที่ไหนและ ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในห้วงลาพัก
นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีนโยบายกำกับการใช้วินัยทหาร ต้าน COVID -19 (ล้าง, เลี่ยง และ ลด) ดังนี้.-
1) วินัยในการล้างมือ
– ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
– ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งสกปรก
– ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล
2) วินัยในการเลี่ยงการติดโรค
– เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย
– เลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัด
– เลี่ยงกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก

3) วินัยในการลดการแพร่กระจายเชื้อ
– ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน
– ลดการแพร่กระจาย หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ร่วมกับทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ด้วยวิธีการขั้นต้น อีกทั้งขอเรียนให้ทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการแพทย์ของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

142 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้