Templates by BIGtheme NET

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จะจัดพิธีรับมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

พิธีรับมอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019
ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จัดพิธีมอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 89,620 กิโลกรัม โดยมี พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ (1) สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14,270 กิโลกรัม ให้แก่ผู้แทนหน่วยสมาชิกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 หน่วย
ซึ่งการรับมอบในครั้งนี้มีสมาชิกที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1,427 คน เพื่อแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยจ่ายเป็นข้าวสารคนละ 10 กิโลกรัม ในวงเงิน 300 บาท สำหรับพื้นที่สำนักงานสาขาจังหวัดสาขานครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่และหน่วยงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้กรรมการในพื้นที่
เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดวันในการมอบต่อไป การมอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาตรการที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วคือ การพักชำระเงินค่าหุ้น การพักชำระต้นเงินกู้ และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้ประสานกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด เป็นผู้จัดหาข้าวสาร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ได้พักชำระหนี้เงินต้นและหุ้นรายได้สามเดือน (พฤษภาถึงสิงหาคม)โดยขอยื่นความประสงค์ได้ที่สหกรณ์ฯ และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกลดลง 0.10%

63 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้