Templates by BIGtheme NET

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.  พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ให้การต้อนรับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา ทำให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนออกไป กองทัพบกโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยให้กระจายสนามสอบคัดเลือกไปตามพื้นที่ของทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ สำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย

1. จัดระบบการคัดกรองผู้สมัครสอบ และผู้ปกครอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดรถครัวสนาม จำนวน 2 คัน ในการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้สมัครสอบและผู้ปกครอง
3. จัดรถกอล์ฟ รับ-ส่ง ผู้สมัครสอบและผู้ปกครอง ในพื้นที่สนามสอบ
4. จัดรถมอเตอร์ไซค์ (Army delivery) ส่งอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปกครองที่พักคอยในบริเวณที่ห่างไกลจากสนามสอบ
5. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติในการสอบและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. จัดบริการอื่นๆ เช่น บริการนวดฝ่าเท้า , การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
สำหรับการสอบคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจการปฏิบัติของหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบ และการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ที่โรงเรียนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

120 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 เยี่ยมชมวันนี้