Templates by BIGtheme NET

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 เน้นย้ำผลผลิตนำไปช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤติ COVID-19

 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้ ตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูก การคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การสาธิตการเพาะต้นกล้า การผลิตปุ๋ย การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และการปศุสัตว์ ในโครงการฯ สำหรับ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ได้ขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หลังจากนั้น ทำการคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดกำลังพลดังกล่าว เข้าศึกษาและฝึกทักษะ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้สามารถขยายผลองค์ความรู้ และดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ของโครงการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขยายพันธุ์ และการขยายผลด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกำลังพล ทหารกองประจำการ และครอบครัว ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลสร้างเครือข่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งฯให้โครงการทหารพันธุ์ดี นำผลผลิตออกจำหน่ายให้กับประชาชนรอบๆ ที่ตั้งหน่วยในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งสามารถสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับประชาชน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดียิ่ง

16 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้