Templates by BIGtheme NET

ศป.บส.ชน. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับคณะครู และผู้นำชุมชน บ.อรุโณทัย ทำการพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสอนภาษาจีน บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเด็กก่อนวัยเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเชื้อสายจีนฮ้อและไทยใหญ่ รวมถึงมีเด็กนักเรียนจากประเทศเมียนมาในพื้นที่ตามแนวชายแดนใกล้เคียงเดินทางมาเรียนร่วมด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทำให้โรงเรียนมีการปิดภาคเรียนนานกว่าปกติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูและโรงเรียนในการจัดระเบียบการเรียนการสอนแบบใหม่ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง หน่วยจึงจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทำการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสอนภาษาจีน บ.อรุโณทัย เพื่อเป็นสถานที่ปลอดเชื้อต้อนรับการเปิดเทอมในห้วงเดือน ก.ค. 63 ต่อไป

65 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 เยี่ยมชมวันนี้