Templates by BIGtheme NET

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 

 

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑๐๐ คณะเจ้าหน้าที่นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกับ นายสมชาย ฉิมแย้ม หัวหน้าฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคเหนือ/หน.นปพ.เขาค้อ ได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อ อันเนื่องมากจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตามพระราชดำริ, เจ้าหน้าที่ ชป.ศูนย์อำนวยการประสานงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่โครงการลุ่มน้ำเข็ก, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ), เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และฝ่ายปกครอง ม.๑ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บุกรุกตามที่ได้รับแจ้ง
๒. คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารม้าที่ ๑) ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อใช้เป็นพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ จำนวน ๑๐๙ – ๓ – ๒๕ ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต โดยพื้นที่ตรวจสอบอยู่นอกผังแปลง รอส.ในเขตป่าสงวน- แห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ท้องที่บ้านเขาย่า หมู่ที่ ๑ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและปลูกพืชเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจสอบพบว่า
๒.๑ พื้นที่บริเวณป่าท้ายบ้านเขาย่าด้านทิศตะวันออก ติดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๘
ท้องที่บ้านเขาย่า หมู่ ๑ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ ไถพรวนและปลูกพืชเกษตร เช่น อะโวกาโด กล้วย ข้าวไร่ ฯลฯ แต่ไม่พบบุคคลใดในบริเวณดังกล่าว สอบถามเจ้าหน้าที่ทหารโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ ๓ ให้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพราษฎรตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน และบริเวณพื้นที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่ทำกินของนายสุวรรณ เนตรแสงสี ราษฎรบ้านเลขที่ ๗๐ ม.๑ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เข้ามาทำกินเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายสุวรรณฯ มายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชผัก ข้าวไร่ฯ ของโรงเรียนฯ แต่นายสุวรรณฯ ไม่ยินยอมยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยังคงยึดครองพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอันขัดต่อหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของโรงเรียนฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งให้รื้อถอนไม้ยืนต้นหลายครั้งแต่นายสุวรรณฯ ยังคงฝ่าฝืนยึดถือครองครองพื้นที่ต่อจนคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
๒.๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ) ได้รับแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งได้ปรากฏนายสุวรรณ เนตรแสงสี มานำชี้ขอบเขตพื้นที่ครอบครองและอ้างว่าเป็นพื้นที่ทกินของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ได้รังวัดค่าพิกัดพื้นที่นายสุวรรณฯ นำชี้ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
(จีพีเอส) จำนวน ๗ จุด เนื้อที่ ๑๐–๒–๓๖ ไร่ นำมาตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๓ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรฯ ป่าหมายเลข ๒๒ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ จนส่งคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กรมป่าไม้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ แต่กองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารม้าที่ ๑) ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่อบางส่วนรวมทั้งพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ฯด้วย

๓. การกระทำของนายสุวรรณฯ เป็นกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต่อไปนี้
​ ๓.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็น การทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”,
​​มาตรา ๕๕ ฐาน “ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น”
๓.๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔ ฐาน
“ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”,
​​มาตรา ๒๖/๔ ฐาน “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากร
ธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากร
ธรรมชาติที่สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น”

๔. ได้ร่วมกันตรวจยึด
พื้นที่ป่าถูกบุกรุกยึดถือครอบครอง จำนวน
๑๐ – ๒ – ๓๖ ไร่
คิดค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นเงิน ๗๒๒,๗๐๖.๓๐ บาท เหตุเกิดที่บริเวณป่าหลังบ้านเขาย่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู บริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารม้าที่ ๑) ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อใช้เป็นพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ
ท้องที่บ้านเขาย่า หมู่ที่ ๑ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมอบให้นายบุญสม โตแทนสมบัติ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)เป็นผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษดำเนินคดีนายสุวรรณฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ สภ.เขาค้อ ตาม ปจว.ข้อ เวลา น.
ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖

ข้อมูล พ.อ.พงษ์เพชรเกษสุภะ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.

226 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้