ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 792 นาย
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ลำดับที่ 307. พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
                                                                         

กองทัพภาคที่ 3

ประวัติพอสังเขป
พลตรี อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์
เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2505
การศึกษา
-โรงเรียนจ่านกร้อง
-โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
-โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21
– ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 144/2529
-การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 73/2530
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

– ชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 76/2530
– ชั้นนายพัน เหล่ทหารราบ รุ่นที่ 53/2533
– หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 72/2536
-หลักสูตรหลักประจำ วทบ. รุ่นที่ 52/2549
– ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

ประวัติการทำงาน
ปี 47 เป็น ผบ.กรม ทพ.36
ปี 49 เป็น รอง ผบ.ร.4
ปี 50 เป็น ผบ.ร.4
ปี 51 เป็น ผบ.ร.17
ปี 55 เป็น รอง ผบ.พล.ร.4
ปี 59 เป็น ผบ.พล.ร.4
ปี 62 เป็น รอง มทภ.3

4921 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ