ช่วยเเชร์ จ้า .....

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (20 กันยายน 2563) ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล เป็นแกนนำในด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐสู่ประชาชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้ ประชาชนที่ได้รับฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพภาพรวมได้เป็นอย่างดี กรมประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถที่จะดำเนินกาได้โดยลำพัง จะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งในภาคประชาชนที่เข้มแข็งคือวิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค โดยกรมประชาสัมพันธ์ จะสนับสนุนในการเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ คือวิทยุ โทรทัศน์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ส่งจากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เมื่อเครือข่ายได้รับข้อมูลเหล่านี่แล้ว สามารถที่จะนำไปเผยแพรได้หลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบรายการ ข่าวสื่อโซเซียลมีเดีย ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ การได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ และประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนตลอดไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) วิทยุชุมชน อสม.สื่อมวลชนในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหลำปาง ลำพูน แพร่น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้ง 200 คน ที่จะร่วมกันนำข้อ มูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ไปขยายผลให้ถึงประชาชนได้รับรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

1085 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ