ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประชุมหารือ พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.การปลูกพืชในระบบอินทรีย์ภายในโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Organic Farming)
พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมระบบเกษตรอินทรีย์ (Smart Organic Farming)

ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานรากจนถึงระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

1627 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ