ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกัน” กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และหอการค้าจังหวัดแพร่ โดย นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นั้นทั้งสามหน่วยงานได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “วว.” “มจ.” และ “หอการค้าจังหวัดแพร่” ในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดการสร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน โดยขอบเขตความร่วมมือที่จะร่วมกันดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสกัดพืช และ/หรือ สมุนไพร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวชสำอางและ อาหารเพื่อสุขภาพ จากพืช จุลินทรีย์ และวัสดุธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่พัฒนาจากทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่ทั้งสามฝ่าย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป

882 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ