ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ระหว่าง พลโท จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กับ พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 218 ง ลง 18 ก.ย. 63
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.พัฒนา 3 ดังนี้ลำดับที่ 344 พล.ต. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ตำแหน่ง ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.ท.) ลำดับที่ 382 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ตำแหน่ง ผบ.มทบ.39 เป็น ผบ.พล.พัฒนา 3

2945 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ