ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

– เวลา 08.05 น. กระทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา
– เวลา 09.00 น. กระทำพิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก – เวลา 09.30 น. กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไปนั้น รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนาย เป็นอย่างดี ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ภารกิจในทุกด้าน บรรลุผล ตามนโยบายของกองทัพบก อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ผมจะต้องไปดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร แต่ความรักความผูกพัน ที่มีต่อกองทัพภาคที่ 3 จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ กองทัพภาคที่ 3 อย่างเต็มกำลังความสามารถ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรม และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อสรรสร้างความมั่นคง ความสงบสุข และความรักความสามัคคี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อไป ในโอกาสอันนี้ ขอรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำหรับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32 เป็นแม่ทัพคนที่ 39 ของกองทัพภาคที่ 3

5153 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ