ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสมาคมผู้เสียสละ เป็นประธานมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่เสียสละเพื่อสังคม ในวันครบรอบสถาปนาสมาคมปีที่ 57 และบุคคลเสียสละเพื่อส่วนรวมที่ถูกคัดเลือกจากสมาคมนั้น มีจำนวน 9 ท่าน ด้วยกัน ท่านที่

1.พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เลขานุกาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ประการเกียรติคุณด้านวัฒนธรรมและสังคม 

2.พระมหาวิเชียร ชินวโส เจ้าอาวาสวัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประธานมูลนิธิจิตภาวนาชินวงศ์ วัดวังหิน ประกาศเกียรติคุณ ด้านวัฒนธรรมและสังคม 

3.พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในด้าน “ความมั่นคงของรัฐ”

4. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3  รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณใน
     ด้าน “ความมั่นคงของรัฐ”

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดราชบรี ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดพิษณโลก
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  กองพลพัฒนาที่ 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี วิศวกรมศสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี พ.ศ. 2530
-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2547
ประวัติการทำงาน – ตำแหน่ง
-ปี พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานยศร้อยตรี บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารมลาดตระเวนที่ 4 และดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับดังนี้ ผู้บ้งคับกองร้อยถถังกองพันทหรมาที่ 9 ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ 3, รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์, รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

ผลงานที่ผ่านมา การปฏิบัติราชการสนามที่สำคัญ
– ปี พ.ศ. 2530 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดทหารม้าลาดตะเวนกองร้อยทหารม้าลาดตะเวนที่4 ในเหตุการณ์พื้นที่บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลก
-ปี พ.ศ. 2535 ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจ 327 ควบคุมอดีตทหารจีน คณะชาติ (ทจช.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
-ปี พ.ศ. 2545 ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารฝ่ายข่าวปฏิบัติภารกิจตามแผนสุรสีห์ 1/45 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
-ปี พ.ศ. 2553 ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา
-ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทหารโครงการ หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดยะลา
ได้รับรางวัลที่สำคัญ – เครื่องราช – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์  “เกิดมาในดินแดน ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”
ในช่วงเวลาที่ผ่านขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ช่วงบ้านเมืองเกิดวิกฤต ไม่ว่าจะน้ำท่วม คนสูญหาย โควิด 19  ภัยแล้ง หรือแม้กระทั้งพบเห็นผู้ที่ยากไร้ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเดือดร้อน พลตรีทวีศักดิ์ฯ จะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างทันที ทันใด ผลงานเป็นที่ประจักษ์แกสายตาประชาชน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “คนดีศรีสองแคว”

5.นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณใน
ด้าน “ความมั่นคงของรัฐ”

6.นายวีระพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในด้าน “พัฒนาเศรษฐ์กิจ
7.นายศุภกุล รัตนาคม  รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในด้าน “พัฒนาเศรษฐ์กิจ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรง ประเสริฐกุล รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในด้าน “สังคม”
9.นายลิขิต เพ็งน้อย รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในด้าน “สังคม” 

1739 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ