ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 ต.ค. 63 ที่โรงแรมเดอะ แคนนาส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล พร้อมด้วยนายเสฏฐพงศ์ มาตังคะ ทีมผู้ประเมินภายนอก ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 2559 ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการกำหนดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยทุก 2 ปี
ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 (กขป.เขต 1) กล่าวว่า คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 เปรียบเสมือนไม้ขัดแตะ หรือไม้ที่สอดประสานหน่วยงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพพื้นที่ล้านนา และผลักดันสู่ความเข้มแข็ง จนเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการประเมินเป็นครั้งที่ 2 ในวาระที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 4 ภายใต้วิสัยทัศน์ ระบบสุขภาพพื้นที่ล้านนาเกิดการเชื่อมประสาน บูรณาการ และผลักดันสู่ความเข้มแข็ง และเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในฐานวิถีล้านนา โดยกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพในวาระนี้ รวม 3 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ และ ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า
661 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ