ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก โดยลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการฯ ที่บ้านของ นางตองเลย อ่อนด้วง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

มีอาชีพทำเกลือสินเธาว์จากบ่อเกลือ 1,000 ปี เป็นบ่อเกลือธรรมชาติ ที่มีความลึก 12 ศอก โดยจะมีทำพิธีทำตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมของทุก จากนั้นพาไปสำรวจข้อมูลที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกลือบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย โดยมี นางคำเขียน พิมเสนา เป็นประธานกลุ่มฯ ได้นำเกลือสินเธาว์จากบ่อเกลือ 1,000 ปี มาเป็นส่วนผสมในการทำปลาส้ม ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ ข้าวเหนียว กระเทียม ปลาจีน และไปสำรวจข้อมูลสถานที่สุดท้ายคือ บ้านของ นายขยัน แพทย์ไชโย ผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพทำไร่นาสวนผสม โดยมีการเพาะปลูกทุเรียน เงาะ อาโวคาโด้ และข้าวเหนียว บนเนื้อ 15 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1627 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ