ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายนิติธร สนั่นนาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมให้คำชี้แนะแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

1243 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ