ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและการฝึกความพร้อมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมพิธี
การปฐมนิเทศและการฝึกความพร้อมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติภารกิจจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ บทบาท และหน้าที่ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานทั้งด้านการข่าว ยุทธการ กิจการพลเรือน และความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติภารกิจ มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ เช่น วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท อสมท จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กำลังพลผู้ปฏิบัตินำไปประยุกต์ ปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เข้าร่วมรับเข้าฟังการปฐมนิเทศด้วยตนเอง พร้อมทั้งขอให้กำลังพลที่เข้ารับการอบรมทุกนาย นำแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติ

861 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ