ช่วยเเชร์ จ้า .....


พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการสังกัด มณฑลทหารบกที่ 39 ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2561 และผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 อย่างสมเกียรติ   ซึ่งทหารผลัดนี้ได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุน กลับภูมิลำเนา จำนวน 76 นาย

โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการสังกัดมณฑลทหารบกที่ 39 เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้มณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และกระเป๋าสะพายหลังให้แก่ทหารกองประจำการทุกนาย พร้อมทั้งจัดรถโดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก FTS เพื่อส่งทหารกองประจำการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และเพื่อปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้มีจุดคัดกรองบริเวณสถานที่จัดพิธีอย่างเคร่งครัด

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการใน มณฑลทหารบกที่ 39 จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

1203 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ