ช่วยเเชร์ จ้า .....

องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ ของมูลนิธิโครงการหลวง ในการนำเส้นใยไปทอเป็นผืนผ้า และพัฒนาสารสกัดไปใช้ด้านโภชนาการ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการประสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาพันธุ์เฮมพ์เพื่อผลิตเส้นใย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และในปี 2563-2564 ได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำเส้นใยไปทอเป็นผืนผ้า และทดลองตัดชุดพรางทหาร จำนวน 250 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับกองทัพบก นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ด และพัฒนาสารสกัดจากช่อดอก ซึ่งมีสาร CBD ที่มีสรรพคุณทางยา และสามารถพัฒนาเป็นส่วนผสมในอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คาดว่าใน พ.ศ. 2565 จะสามารถผลิตพันธุ์สังเคราะห์ ที่มีสารเสพติด THC ต่ำ เส้นใยสูง และใน พ.ศ. 2566 จะสามารถผลิตพันธุ์ที่มีสาร CBD สูงถึงร้อยละ 20 โดยมูลนิธิโครงการหลวง จะได้จัดแสดงผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ในงานโครงการหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมมูลนิธิโครงการหลวง ได้ดำเนินโครงการอบรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่โครงการหลวง โดยได้นำร่องในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 แห่ง โดยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ 140 คน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในโทษพิษภัยยาเสพติด โดยเริ่มจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน ประกอบกับการเรียนรู้จิตวิทยาวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองผู้เข้าบำบัดยาเสพติดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการหลวงเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ 63 ราย ส่วนในด้านการพัฒนาชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีจำนวนสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมจำนวน 35 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปยัง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีการวิจัยและส่งเสริมไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก กาแฟ เนื่องจากพื้นที่อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมคือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600-1400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.40 องศาเซลเซียส และยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมทั้งได้เยี่ยมชมงานประมงที่สูง ของหน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ และหน่วยวิจัยประมงที่สูงบ้านแม่กลางหลวง ซึ่งทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการชดเชยการนำเข้าปลาเรนโบว์เทราต์จากต่างประเทศ และได้มีการทดลองเลี้ยงปลาสเตอเจี้ยน กุ้งก้ามแดง และปูขน จนสำเร็จ

811 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ