ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รวมทั้งนิทรรศการการจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 28 บูธ ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and innovation Center : AIC) ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรให้เป็น Smart Farmer

การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ผ่านการวิจัยที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี ไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการในเชิงพาณิชย์ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างเรื่องราว และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรไทย มีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน

355 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ