ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยมี พลเอก วิจักษณ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำมูลนิธิชัยพัฒนา, พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3, นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตามโครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ตามที่ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากมูลนิธิชัยพัฒนา มอบให้กับประชาชนในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 10 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 136 ไร่ สำหรับปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ในรอบการทำนาประจำปี 2563 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังได้นำโครงการทหารพันธุ์ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ซึ่งการดำเนินการปลูกข้าวดังกล่าวได้ครบระยะเวลาตามกำหนด ข้าวได้ออกรวงและสุกพร้อมดำเนินการเก็บเกี่ยว ซึ่งข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในวันนี้ เป็นข้าวปลอดภัยจากสารเคมี และพื้นที่หลังจากการเก็บเกี่ยวจะพัฒนาเป็นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ลดการเผาทำลายเศษวัชพืช ลดฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ต่อไป

174 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้